Spring til indhold

Vejrum

Foreningsliv, aktiviteter, landsby.

Vedtægter

Vedtægter for Vejrum Borger og Gymnastikforening

§ 1 NAVN: Foreningens navn er Vejrum Borger og Gymnastikforening, som kan forkortes til VBG. Foreningen er hjemhørende i Struer Kommune.

§ 2 FORMÅL: Foreningens formål er at virke for og fastholde et godt sammenhold i Vejrum Sogn. Dette opnås gennem oplysning, gymnastik, idræt og ved afholdelse af kulturelle og folkelige arrangementer. Foreningen skal være kontaktled til myndighederne, for foreningens medlemmer, i sager, der har interesse for medlemmerne.

§ 3 TILKNYTNING: Foreningen skal være tilknyttet DGI samt de organisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4 MEDLEMSKAB: Enhver der kan tiltræde foreningens formålsparagraf kan optages som medlem. Medlemskab tegnes personligt og kræves, for at kunne deltage i foreningens gymnastik- og idrætslige aktiviteter.

§ 5 MEDLEMSBIDRAG: Det årlige medlemsbidrag fastsættes på generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse fastsætter kontingent for de enkelte aktiviteter.

§ 6 TEGNING: Foreningen tegnes af formand og kasserer. Ved optagelse af lån skal hele bestyrelsen skrive under.

§ 7 GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indvarsling sker ved annoncering på hjemmesiden, mindst 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 8 DAGSORDEN: Dagsorden skal indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretninger
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor og revisor suppleant
  8. Eventuelt

§ 9 VALG: Alle valg/beslutninger skal være skriftlige på forlangende. Alle valg /beslutninger sker ved simpelt flertal når vedtægterne ikke kræver andet, jf. § 14 og § 15.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/3 medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

§ 11 STEMMEBERETTIGEDE: Alle medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret ved generalforsamlingen. Forældre til børn u. 16 år har stemmeret med 1 stemme pr. medlem.

§ 12 VALGBARHED: Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen. Jf. § 10. Dog skal formand og kasserer være myndig.

§ 13 BESTYRELSEN: Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, bestående af et forretningsudvalg (formand, kasser og sekretær) og 4 udvalgsformænd, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og må ikke være på valg samme år. Der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer ad gangen. Første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer selv sekretær og udvalgsformænd. Udvalgsformænd beslutter, i samråd med den øvrige bestyrelse, antallet af medlemmer i de enkelte udvalg. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter, for et år ad gangen. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanten frem til næste generalforsamling. Der vælges 2 revisorer for en 2 års periode. Hvert år afgår en af revisorerne, første gang ved lodtrækning. Der vælges 1 revisor suppleant.

§ 14 REGNSKABSÅR: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Alle kontingentrestancer skal være betalt senest 10. december for at medlemskab er gyldigt.

§ 15 ÆNDRING I VEDTÆGTER: Ændringer i vedtægter kan vedtages på enhver ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING: Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver skal da hensættes til senere etablering af tilsvarende aktiviteter eller andre almennyttige formål i området, efter generalforsamlingens beslutning.
Således vedtaget på stiftende generalforsamlingen den 22. maj 2008.
Ændringer for § 4 og § 7 vedtaget på ordinær generalforsamling 20.01.2009
Ændringer for  § 7 vedtaget på ordinær generalforsamling 20.02.2013
Ændringer for  § 2 vedtaget på ordinær generalforsamling 29.02.2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *